Wednesday, March 31, 2010

Lesson Plan for Filipino VI

LESSON PLAN IN FILIPINO VI

I. Nakagagawa ng isang mabisang paglalagom sa paksang napakinggan
II Paggawa na Isang Paglalagom
.Pakikinig: Bakit Nagtatagov ang Alimango sa Lungga?
Sangg: Landas sa Pagbasa 6,p.102
III. Kagamitan:
larawan ng alimango, pagong, palaka, kulisap
IV. Pamaraan
A. Bago bumasa
1. Balik-aral
2. Pagwawasto ng takdang-aralin
3. Pagganyak
Ano ang paborito mong hayop o kulisap?
4. Paglinang ng talasalitaan
Pagkilala sa salita sa tulong ng kasingkahulugan nito
Alamin A,p.106
5. Pagbibigay ng tanong na pangganyak
Bakit ipinatawag ni Haring Alimango ang mga hayop at kulisap?
5. Pag-alala sa mga pamantayan
B. Habang bumabasa
1. Pagtatakda ng layunin
a. Itala ang mahahalagang detalye ng kuwento, mula sa simula sa gitna at sa wakas.
b. Alamin ang pinakamataas na kawikaan dito.
C. Pagkatapos Bumasa
1. Pagsagot sa tanong na pangganyak
2. Pagtalakay
a. Sinu sino ang mga tauhan sa tulang pakwento?
b. Bakit ipinatawag ni Haring Alimango ang mga hayop at kulisap?
c. Anu ano ang mga dahilan nila?
3. Pangkatang Gawain
Isadula ang mga dahilang ibinigay ng mga sumusunod:
a. Palaka
b. Pagong
c. Alitaptap
d. Lamok
4. Pagtatanghal ng bawat grupo
5. Pagsulat ng Lagum ng binasa sa sulating di pormal
V. Pagtataya
Pagwawasto ng mga isinulat na lagom ng binasa
VI. Takdang Aralin
Iguhit sa bond paper ang bahagi ng tula na naibigan mo.

No comments:

Post a Comment